Rok założenia: 1962
w Ostrowi Mazowieckiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Ostrowskiej

„Cudze znać warto, swoje obowiązek …”  Zygmunt Gloger


Najważniejsze sprawy z ostatniego Walnego Zebrania Członków

Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Ostrowskiej spotkali się po raz kolejny na Walnym Zebraniu, by omówić najważniejsze sprawy. Zebranie odbyło się 25 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, uczestniczyło w nim 26 członków oraz zaproszeni goście – burmistrz Jerzy Bauer i starosta Zbigniew Kamiński. Zarząd zwołał Walne Zebranie w celu przedstawienia sprawozdania z działalności stowarzyszenia za rok poprzedni i  omówienia zadań na kolejny rok. Informację o pracy Zarządu i najważniejsze działania w 2014 r. przedstawiła prezes Renata Trojanowska. Najważniejsze zadania podejmowane w ubiegłym roku to: redagowanie strony internetowej Towarzystwa oraz zbieranie i publikowanie artykułów i prac na temat wydarzeń i ludzi związanych z Ziemią Ostrowską; czynny udział w ogólnopolskiej imprezie „Noc Muzeów” wraz z Muzeum Garnizonu i Ziemi Ostrowskiej; organizacja I Rajdu „Wrześniowym Szlakiem Osiemnastki” (z udziałem młodzieży gimnazjalnej, rodzin żołnierzy września oraz członów Towarzystwa); udział w obchodach i uroczystościach z okazji świąt i wydarzeń historycznych wraz ze składaniem kwiatów i paleniem zniczy. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok uzyskało pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej, a uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania została przyjęta jednomyślnie, udzielono tym samym absolutorium Zarządowi za poprzedni rok.
Podczas Zebrania dyskutowano na temat wyróżnienia osoby profesora Jana Kaczyńskiego poprzez nadanie mu Honorowego Obywatelstwa Miasta Ostrów Mazowiecka. Maria Wolff przedstawiła propozycję uczestników VI Zjazdu Wychowanków Szkół Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej, aby Towarzystwo Miłośników Ziemi Ostrowskiej poparło ich inicjatywę i wspólnie wystąpiło do władz miasta ze stosownym wnioskiem. Propozycja ta spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony uczestników Zebrania. Helena Bączyk zgłosiła propozycję wystąpienia do władz miasta o nadanie imienia jednej z ulic miasta nazwiskiem nieżyjącego Józefa Rządzkiego, którego wspomnienia i historię można znaleźć na stronie Towarzystwa, zaś Jadwiga Bednarczyk poprosiła o objęcie opieką grobu Józefa Rządzkiego.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Ostrowskiej
tmzo-ostrowmaz@wp.pl
Rachunek bankowy
Bank Spółdzielczy

w Ostrowi Mazowieckiej
Nr rachunku

66 8923 0008 0000 0518 2000 0001

Linki